Blackbird Vase

Blackbird Vase

Blackbird Vase

Gayle Bair '67
Wheel-thrown stoneware vase with sgraffito design