Neck Object One

Neck Object One

Neck Object One

Anthony Tammaro '97
Gypsum epoxy, 13 x 13 x 13, 2008